Parę słów o naszym związku

   ZZST FORUM został wpisany do Rejestru Ogólnopolskich Związków Zawodowych (RZZ"B" 327) dnia 03.04.1997 roku. 26 maja 1997 roku odbył się założycielski Zjazd Członków ZZST FORUM, na którym wybrano władze: Radę Naczelną oraz Główną Komisję Rewizyjną.

    Zgodnie ze swoim statutem Forum jest dobrowolna i samorządną, ogólnokrajową organizacją związkową pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i innych osób, których źródłem utrzymania jest lub była zawodowa działalność twórcza albo artystyczno - wykonawcza, pod warunkiem, że osoby te są aktualnie członkami stowarzyszeń zrzeszających twórców i artystów wykonawców. Każdy, komu nie jest obojętny jego status zawodowy i godne miejsce twórcy w społeczeństwie, powinien uświadomić sobie, co mu da przynależność do ZZST FORUM.

Związek zawodowy daje prawo współdecydowania o statusie zawodowym twórcy.

Związek zawodowy ma z mocy ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55,poz.234/ ma prawo:

 • kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących interesów jego członków;

 • opiniować projekty ustaw oraz aktów wykonawczych dotyczących jego działalności;

 • występować do posłów z wnioskiem o wydanie lub zmianę ustawy albo aktu wykonawczego;

 • zawierać zbiorowe układy pracy;

 • wnosić rewizje nadzwyczajne w sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

 • występować do Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów prawa;

Związek zawodowy daje większe poczucie bezpieczeństwa i satysfakcję z osobistego udziału w walce o godne miejsce twórcy w społeczeństwie.

ZZST FORUM jest członkiem FIM (Międzynarodowa Federacja Muzyków)
The International Federation of Musicians


Parę słów o naszym związku
Czyli po co istnieje związek, jak powstał
i dlaczego opłaca się do niego należeć.

Władze związku
Czyli kto stanowi Radę Naczelną ZZST Forum
oraz z czyjej inicjatywy powstał związek.


Skontaktuj się z nami

ZZST "FORUM"
ul. Nowolipki 15 lok. 35 (STOMUR)
02-151 Warszawa
tel./fax. 22 621-47-09
 


Uprzejmie zawiadamiamy członków naszego związku, że wobec znacznych zaległości w regulowaniu składek członkowskich Rada Naczelna podjęła następującą uchwałę:

Rada Naczelna ZZST „”FORUM” przyjęła uchwałę o anulowaniu składek członkowskich dla członków związku - zalegających z opłatami do roku 2008 w zamian za wniesienie opłat za rok 2009 i 2010 włącznie.


Składki członkowskie w wysokości 3,00 zł miesięcznie (36,00 zł rocznie) prosimy wpłacać na poniższe konto :

Związek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM ul. Nowolipki 15 lok. 35, 02-151 Warszawa
Konto nr : 16 1020 1097 0000 7702 0118 4118

 


Informujemy, że z inicjatywy muzyków orkiestry - członków koła zakładowego ZZST „FORUM” w Teatrze Wielkim Opera Narodowa, we współpracy z Rada Naczelną „FORUM” oraz muzykami NOSPR zrzeszonymi w organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” - w siedzibie Teatru Wielkiego w Warszawie w dniu 28.11.2010r odbyło się I ogólnopolskie spotkanie muzyków orkiestrowych, którego tematem był „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw”. Wszelkie informacje dotyczące tego spotkania są zamieszczone na stronie internetowej:

www.forum.megahost.plWe have learnt with astonishment and saddness the tragic death of President Kaczynski as well as of the high personalities who were travelling in the presidential plane.

Beyond any political opinion, we all feel chocked and confused after this tragedy and wish to express hereby our genuine condolences to you and your fellow union members, as well as to all Polish citizens.

With our warmest regards,

The FIM Secretariat

 

www.fim-musicians.coml


Warszawa, dnia 9 lipca 2008 roku

Stanowisko Rady Naczelnej ZZST FORUM

    W sprawie ustawy o emeryturach pomostowych w oparciu o przebieg spotkania członków Komisji Trójstronnej w dniu 12 czerwca 2008 r. z udziałem Pani wiceminister Pracy i Polityki Społecznej oraz licznego grona rzeczoznawców i doradców.

    Tematem był rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych (wersja z 13 maja). Przez półtorej godziny dyskutowano wyłącznie o brzmieniu definicji: co to znaczy "praca w szczególnych warunkach" i "praca o szczególnym charakterze", czy potrzebne są w tej kwestii zaświadczenia lekarskie itp. Negatywny stosunek do emerytur pomostowych wyraziła na piśmie Federacja Pracodawców "Lewiatan". Kolejno przedstawiciele różnych związków - Solidarności, OPZZ, Związku Nauczycielstwa Polskiego i innych wypowiadali się na temat potrzeby zmodyfikowania proponowanej definicji, ale głównie dotyczyło to prac w szczególnych warunkach. Przedstawiciel OPZZ oświadczył m. in. że jeśli chodzi o definicję prac o szczególnym charakterze to OPZZ nie zgłasza uwag jak i nie zgłasza uwag do załącznika zawierającego wykaz rodzajów tych prac.

    Przed udaniem się na w/w spotkanie nie posiadaliśmy projektu ustawy, ale zapoznaliśmy się z treścią w trakcie spotkania i stwierdziliśmy, że w załączniku Nr 2 tj. w wykazie rodzajów prac o szczególnym charakterze nie został wymieniony, ani jeden zawód artystyczny, pomimo, że poprzedni projekt wymieniał m. in. baletnice i akrobatów. W tej sytuacji i wobec oświadczenia przedstawiciela OPZZ uznaliśmy dalsze uczestniczenie w spotkaniu za bezprzedmiotowe.

    Nawiązując do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. obowiązującego do chwili obecnej uważamy, że treści tam zawarte nie mogą nie być uwzględnione w nowo przygotowywanej ustawie.

Nasza opinia w powyższej sprawie jest następująca:

 1. dyskusja trwająca nad ostatecznym brzmieniem ustawy jest ostatnim momentem w walce o zachowanie regulacji prawnych uwzględniających i chroniących specyfikę pracy niezbyt licznej grupy artystów,

 2. warto pamiętać, że artyści nie muszą przechodzić na wcześniejszą emeryturę, ale powinni mieć taką możliwość, jeśli stan zdrowia i kondycja fizyczna nie pozwala na dalsze wykonywanie zawodu,

 3. Art. 16 projektu ustawy mówi, że Fundusz Emerytur Pomostowych jest państwowym funduszem celowym. Jeśli Państwo uznaje za celowe finansowanie wcześniejszych emerytur dla niektórych grup zawodowych, to w tym gronie powinno się również znaleźć miejsce dla niektórych grup artystów.

 4. uważamy za niezbędne energiczne podjęcie działań mających na celu uzupełnienie wykazu rodzajów prac w Załączniku nr 2 i zjednoczenie w tej kwestii sił wszystkich związków zawodowych i środowisk artystycznych, chyba, że zostanie dla artystów utworzony odrębny Fundusz lub zostaną wydane osobne przepisy na podstawie tej ustawy, tak jak to miało miejsce w 1983 roku.
   

    Uważamy, że walka o zachowanie wcześniejszych emerytur dla niektórych grup artystów jest podstawowym obowiązkiem związków zawodowych zrzeszających pracowników kultury i sztuki, twórców i artystów wykonawców, pamiętając nieustannie, że kulturę i sztukę tworzą twórcy i artyści, a nie urzędnicy. Jednocześnie deklarujemy gotowość uczestniczenia w dalszych pracach nad ustawą posiadając pełne rozeznanie w problemach nurtujących środowisko artystyczne.


Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Informujemy, ze w dniach od 07.04. - 09.04.2008r odbyła się I Konferencja FIM pod następującym hasłem:

1st FIM
INTERNATIONAL
ORCHESTRA
CONFERENCE
Berlin
April 7-9, 2008

MUSICIANS OF TODAY
ORCHESTRAS OF TOMORROW!

 

www.fim-musicians.com

The 1st International Orchestra Conference is supported by

Naszym przedstawicielem na tej konferencji był Pan Jerzy Górzyński - czytaj całość


Informacja dotycząca pracy muzyków orkiestrowych


W związku z zapytaniami kierowanymi do ZZST “FORUM” przez artystów – muzyków z zespołów orkiestrowych dotyczącymi warunków zatrudniania w UE.

1.   Muzyk przyjmowany do orkiestry zdaje egzamin :
      W trakcie trzech miesięcy okresu próbnego może być zwolniony.
      Po podpisaniu umowy o pracę nie może być zwolniony z pracy z innych przyczyn niż :
a.   zaniżenie poziomu artystycznego
b.   niezdyscyplinowanie (np. Spóźnienia, nieusprawiedliwiona absencja w pracy)
c.   działanie na szkodę orkiestry
d.   nadużywanie alkoholu i praca w stanie nietrzeźwości
2.   W żadnej umowie nie ma zapisu o corocznych przesłuchaniach zbiorowych orkiestry.
3.   Żaden regulamin wprowadzany przez zwierzchników zespołów orkiestrowych nie może zawierać punktu o obowiązkowych
      przesłuchaniach.
4.   Jeśli muzyk jest członkiem związku zawodowego – możemy uzyskać pomoc z FIM-u.

Powyższe informacje zostały uzyskane w rozmowach :

1.   z sekretariatem FIM – Bruksela
2.   z Przewodniczącym Związku Muzyków Niemieckich – Berlin

Informację przygotował – Pełnomocnik ZZST “FORUM” d/s kontaktów z zagranicą

Jerzy Górzyński
 


Komunikat o ankiecie FIM dotyczącej pracy muzyków orkiestrowych.

     Uprzejmie informujemy, że Prezydium Rady Naczelnej Z.Z.S.T. "FORUM" posiada ankiety dotyczące warunków pracy i płacy oraz spraw socjalnych orkiestr w Unii Europejskiej. Wypełnione przez zainteresowanych formularze ankiet będą stanowiły materiał do dyskusji podczas obrad Kongresu FIM w kwietniu przyszłego roku w Berlinie poświęconego wymienionej tematyce.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Prezydium Rady Naczelnej naszego związku.


INFORMACJA o pracach Rady Naczelnej ZZST ”FORUM”

      Jedną z grup zawodowych reprezentowanych w Z.Z.S.T. ”FORUM” są artyści muzycy co skłoniło nasz związek do wstąpienia w szeregi FIM (Międzynarodowej Federacji Muzyków) zrzeszającej związki zawodowe z całego świata. Naszym przedstawicielem w kontaktach i pracach FIM jest kol. Jerzy Górzyński.

      Dzięki aktywnej postawie FIM desygnował między innymi jego osobę do prac związanych z ochroną praw twórców i artystów wykonawców w Komisji Dialogu Społecznego Unii Europejskiej, która zajmuje się koordynacją działań związkowych w obszarze Kultury. Skutkiem tego jest dostarczanie materiałów i Biuletynu Związku Zawodowego Muzyków Niemiec zawierającego między innymi oferty pracy w orkiestrach.

      ZZST „”FORUM” prowadził działania interwencyjne oraz mediacyjne w przypadkach konfliktów pomiędzy członkami związku, a kierownictwami placówek artystycznych w których byli przedstawiciele naszego związku. (Warszawa, Koszalin Lublin, Opole..)

      Z.Z.S.T. “FORUM“ uczestniczy w pracach legislacyjnych w ramach Sejmowej, Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu RP, jak również zgłasza swoje uwagi do projektów ustaw związanych z regulacjami w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz o KRRiTV.

      Związek wraz z innymi środowiskami twórczymi i naukowymi aktywnie uczestniczył w działaniach na rzecz utrzymania 50% ulgi kosztów uzyskania dla artystów – wykonawców.

      Z.Z.S.T. “FORUM“ energicznie występował na rzecz utrzymania dotąd obowiązujących przepisów o możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę niektórych grup zawodowych artystów muzyków oraz objęciem dotychczas uprawnionych grup twórców przepisami o emeryturach pomostowych.

      Przedstawiciele naszego związku są członkami Komisji d/s zaopatrzenia emerytalnego twórców i artystów - wykonawców. przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
(Witold Straus oraz Zygfryd Sekuła)


Informacja o II  Krajowym Zjeździe Delegatów ZZST „FORUM” 

      Pragniemy poinformować, iż w dniu 25.02.2007 r. odbył się II Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców „FORUM”, który powstał z inicjatywy działaczy 20 stowarzyszeń twórców i artystów – wykonawców reprezentujących muzyków, plastyków, literatów, tłumaczy, lutników i artystów estradowych.
       Komitet Założycielski związku przygotował statut i w dniu 6.02.1997 r. podjął uchwałę o utworzeniu związku zawodowego, który uzyskał osobowość prawną w dniu 3.04.1997 r. decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i tym samym możliwość działania na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
      Delegaci zgromadzeni na II Krajowym Zjeździe Delegatów ZZST „FORUM” wysoko ocenili dotychczasową pracę polegającą na działaniu w obronie praw członków związku oraz tych, którzy zgodnie z ustawą o taką pomoc się do nas zwracali.
      Nasza organizacja związkowa liczy na dalsze poparcie ze strony stowarzyszeń, które przyczyniły się do powstania związku zawodowego grupującego twórców i artystów – wykonawców. Nowo wybrane władze deklarują kontynuowanie wysiłków podejmowanych wcześniej w obronie zagrożonych praw i przywilejów należnych ludziom z naszego środowiska.
      W obecnej sytuacji kiedy z dnia na dzień powstają nowe zagrożenia związane szczególnie z nowelizacjami ustaw dotyczących naszego środowiska, z likwidacją wielu instytucji kulturalnych oraz ze stałym ograniczaniem środków na kulturę, koniecznym staje się zwiększenie liczebności naszego związku, aby skuteczniej oddziaływać na niekorzystne poczynania władz w sferze kultury w Polsce.
      Na Walnym Zjeździe wybrano 21 osobową Radę Naczelną w składzie której znajdują się reprezentanci wyżej wymienionych grup twórców i artystów – wykonawców. II Krajowy Zjazd Delegatów zatwierdził wybór Przewodniczącego wraz 9-osobowym Prezydium Rady Naczelnej.


KOMUNIKAT FIM W SPRAWIE WIZ DO USA 

Jak wiadomo ,sprawa uzyskanie wizy dla artystów chcących wystąpić w USA, wiąże się z bardzo długim oczekiwaniem i wysokimi opłatami (1000€ od podania o wizę). Jest to niemożliwe z wielu oczywistych powodów. Orkiestra lub Balet – składając prośbę o wizy, musiałaby wpłacić ogromne sumy w dolarach, aby je uzyskać.

FIM (Międzynarodowa Federacja Muzyków) wraz ze związkiem FORUM , Związkiem Muzyków Brytyjskich oraz organizacjami EAFA i PEARLE, wystąpiła do Komisji Europejskiej o przyspieszenie rozmów z Rządem USA na ten ważny temat.

Dotychczasowe wysiłki zaowocowały skróceniem do 30 dni oczekiwanie na wizę, zamiast 3 - 6 miesięcy oraz zniesieniem opłat – ale to dopiero projekt Izby Reprezentantów Kongresu USA. Pozostaje jeszcze Senat, Prezydent USA i może wówczas sukces będzie pełny. Dlatego tak ważne są wysiłki FIM-u dla uzyskania jak najkorzystniejszych warunków otrzymywania wiz do  USA dla artystów.

Jerzy  Górzyński


Pismo EAEA / PEARLE przysłane przez FIM do FORUM 

    Pismo jest adresowane do vice-przewodniczącego komisji europejskiej Jacquesa Barrot, dotyczy wiz i zezwoleń na pracę dla wykonawców europejskich na terenie USA.

    Pismo datowane na dzień 1.09.2008 r.. Przypomina się w piśmie, iż w styczniu 2007 roku napisano do komisarza Franco Frattiniego, aby zwrócił uwagę na trudności, jakie spotykają wykonawców oraz "Organizacje Sztuk Wykonawczych" przy wyjazdach do USA. Członkowie parlamentu Badia i Cutchet podjęli ten problem w pytaniach do komisji w marcu 2007 r.. W czerwcu 2007 r. otrzymali odpowiedź, iż Frattini będzie miał program zniesienia wiz pod kontrolą. Pomimo dyskusji z przedstawicielami sprawiedliwości, podczas debaty na posiedzeniu komitetu dialogu społecznego, dotyczącej zniesienia wiz dla wykonawców, główne punkty określone na początku 2007 r. nie zostały rozwiązane (spełnione).
    Po drugiej stronie (USA) nasi przeciwnicy pracowali z przedstawicielami grup słuchaczy oraz członkami agencji, których interes zależy od występów tych artystów.
    FIM oraz Związek Muzyków Brytyjskich razem z Amerykańską Federacją Muzyków, jak również ligą orkiestr amerykańskich i stowarzyszeniem prezenterów sztuk wykonawczych, przedstawiły te wszystkie trudności rządowi USA, jednocześnie wyrażając zdziwienie, że system który miał promować kulturalną wymianę oraz międzynarodowy handel, faktycznie postawił zaporę dla tych przedsięwzięć.
    Wierzymy, że powinniśmy pracować ze wszystkimi, aby zmienić prawo, nie naruszając, co zrozumiałe, zasad bezpieczeństwa USA. Rząd USA obecnie również wyraża potrzebę zmiany nie tylko wobec muzyków, ale również nagrań, promotorów, organizatorów festiwali itp.
    Pracując w tym kierunku, nie szukamy przywilejów ale równego traktowania z innymi pracownikami, na tym samym polu.
    Zawodowi piłkarze, dżokeje, kierowcy wyścigowi, tenisiści - aby wskazać tylko kilka dyscyplin - mogą korzystać ze wstępu do USA na warunkach o wiele prostszego i tańszego systemu B-1 (Biznes Wiza) wprowadzając tzw. "ubezpieczenie toku postępowania" (premium processing service). Miało to dotyczyć wielkich korporacji i innych tego typu instytucji, które wysyłały do Stanów zespoły wykonawcze dla swoich interesów w USA. To postępowanie gwarantowało im 15-dniowy czas na aplikację za dodatkową opłatą 1000 $ za aplikację na jedną osobę. Niestety średni czas oczekiwania na wizy wg tego standardu zaczął stopniowo wydłużać się z 3 do 6 tygodni, obecnie 3 do 6 miesięcy. Sprawia to znaczące utrudnienia dla agentów, managerów oraz innych - pragnących sprowadzić muzyków do USA. Zresztą kto chce lub może wpłacić nowe, dodatkowe pieniądze?
    Jeśli dodamy do tego wszystkiego nowe wymagania po 11 września, które jeszcze wzmocniły istniejące, np. każdy starający się o wizę, musi odbyć rozmowę z przedstawicielem USA (Ambasada, Konsulat) - co uderza w muzyków (orkiestra np. 90 osób). Witając z zadowoleniem tę ustawę jako krok we właściwym kierunku i licząc na przyjęcie jej przez senat, wierzymy, że przede wszystkim wykonawcy będą mogli korzystać z takich samych warunków wjazdu do USA jak sportowcy.
    Dlatego ponaglamy komisję europejską, aby dołączyła do naszych wysiłków w pracy z rządem USA dla stworzenia nowoczesnego, wydajnego, bezpiecznego i stabilnego systemu, który przyniesie znaczące ekonomiczne i kulturalne dobra dla wszystkich zainteresowanych.
    Na końcu ponaglamy komisję europejską aby tak jak z USA, podjęła dyskusję o tym problemie z państwami Unii Europejskiej, tak, by artyści z krajów trzeciego świata byli traktowani równo w sprawach wiz.

Podpisali:
Lisebeth Dejonghe
Dominick Luquer
Benoit Machvel
Jim Wilson


Copyright © 2000-2012 by FORUM. All rights reserved. Design by lkriss